Exkurze ÚJV Řež, a.s. - TVT 2012

12.09.2012 18:56

    Dne 2.11.2012 navštívilo svitavské gymnázium a jazyková škola Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. v rámci Týdne vědy 2012.

    Exkurze začínala ve velmi časných ranních hodinách odjezdem do Prahy a následně do Řeže. Samotná prohlídka ústavu začala o půl desáté po úvodních slovech ředitelů ÚJV Řež (Ing. Kříž) a Ústavu jaderné fyziky (RNDr. Dittrich, CSc.). Následovala moje oblíbená prohlídka reaktoru LVR-15, kde naším průvodcem byl (RNDr. Brož), navštívili jsme zde reaktorový sál, velín a také horké komory, které nebyli na programu, protože je v nich v současné době velký problém s prosakováním radonu z podloží. Na reaktorovém sále právě probíhala odstávka reaktoru kvůli přeskupení aktivní zóny. Studenti měli možnost tak na vlastní oči spatřit ono nebezpečné leč tajemné Čerenkovovo záření (tj. rychlost částic ve vodě je rychlejší než je fázová rychlost světla). Jeden z našich spolužáků se otřel o aktivní palivovou tyč a musel být odveden na dozimetrii :-).

    Další zastávkou byli experimentální smyčky, superkritická vodní smyčka a héliová smyčka. Na těchto experimentálních smyčkách se provádí testování materiálu pro nové reaktory IV. generace. Na smyčkách se simuluje prostředí reaktoru IV. generace, kde je simulováno jednak po chemické stránce, tak po stránce teplotní. Vliv na materiál je také dán čistotou demineralizované vody, která je o něco málo lepší a čistší než je použita na reaktoru LVR-15. V současné době nebyl najit takový materiál, který by byl vhodný na nádoby reaktorů IV. generace.

    Po krátkém čase na přesun jsme se dostali k nejmodernější budově v areálu, k PET centru. PET centrum (PET = Pozitronová Emisní Tomografie) bylo zkolaudováno v dubnu 2012 a slouží k výrobě radiofarmak, které se později používají na diagnostiku zejména rakoviny pomocí stejnojmenné technologie PET. V centru se nachází moderní urychlovač (cyklotron), v něm se vyrábějí radiofarmaka, tím že se radionuklid naváže na nějakou běžně se vyskytujicí molekulu, v tomto případě jde o molekulu glukózy, jelikož se jedná o cukr, který jednak lidské tělo rychle spotřebuje, ale také protože, že rakoviny je velmi rychle rostoucí a proto potřebuje hodně stavební látky, glukózy, proto se dají ložiska rakoviny na vyšetření snadno poznat, protože na sebe navazují hodně glukózy s radioaktivním radiofarmakem. PET vyšetření není bolestivé a trvá velice krátkou dobu na rozdíl od bórové záchytové terapie, která byla v minulosti prováděna na reaktoru LVR-15, kde byl pacient po dlouhou dobu připoután na lůžku v temné kopce a byl ozařován silnými paprsky přímo z aktivní zóny reaktoru. Od této metody, kterou absolvovalo 5 osob, se brzy opustilo, jelikož byla velice psychicky náročná pro ozařovanou osobu.

    Poslední naší zastávkou byl urychlovač Tandetron. Jde o urychlovač lineární, nikoliv oběžný (cyklotron). Na urychlovači jsme se seznámili se zařízením a experimenty, které lze provádět. Byl nám vysvětlen složitý způsob urychlování částic a následná srážka s pevným tělesem. Částice jsou vyvolány, následně ovlivněny malým množství plynu (většinou dusík), usměrněny velkými magnety, nabity na elektrický potenciál až 3 MeV a vyslány určité linie urychlovače, kde probíhá pokus.

    Za velmi vydařenou exkurzi děkuji spolužákům z Gymnázia Svitavy a samozřejmě také všem zaměstnancům a průvodcům z ÚJV Řež, a.s., kteří se nám věnovali celou exkurzi a umožnili začít něco neobyčejného.

 

!!! Níže uvedné fotografie je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO kopírovat na jiné weby a servery. Tyto fotografie slouží pouze pro účely doplnění výuky nebo ilustraci a smějí se spouštět pouze z tohoto servery, je též ZAKÁZÁNO jejich stahování !!!! Autorem fotografií je Vojtěch Motyčka.

 

Budova reaktoru LVR-15

RNDr. Brož při své výkladu na operátorovně reaktoru LVR-15,. poukazuje na systémy chlazení

Systémy chlazení a ventilace, nyní vypnuty, probíhala odstávka reaktoru

Celkový pohled na řídící pult reaktoru

Celkový pohled na zbytek operátorovny, v pozadí záložní systémy

Systémy výstrah, hlášení a řešení problémů

Záložní systémy

Unikátní pohled do nitra reaktoru, v aktivní zóně dochází k vývinu Čerenkovova záření

Systém TORA, který slouží k zavážení prvků do reaktorů, když je v provozu je kryt silnou deskou, která zabraňuje přímou manipulaci

Kontejnery pro přepravu ozářených vzorků

Celkový pohled na reaktor

Bórová záchytová terapie, dnes již svému účelu neslouží

Manipulátory v horkých komorách, které se nacházejí pod reaktorem

Část moderního cyklotronu v PET centru, který slouží k ozařování pevných vzorků

Samotné tělo urychlovače, kde dochází k ozařování vody s jedním přidaným protonem, která se pak váže na glukózu. Vše je řešeno automaticky pomocí kapilár, čili obsluha nemusí chodit před ani po ozařování do kopky pro vzorek, to musí ale v případě pevných vzorků

Detail systému na ozařování pevných vzorků

Detail systému na ozařování pevných vzorků

Detail systému na ozařování pevných vzorků

Celkový pohled na cyklotron

Urychlovač Tandetron

Silné magnety, pomocí nich dochází k vychýlení částic, dokonce lze vychýlit pouze některé částice

Celkový pohled na jednotlivá ramena urychlovače

Poslední dva velké magnety, pomocí nich se částice nesměšovávají do jednotlivých ramen

Celkový pohled na urychlovač

Celkový pohled na urychlovač

 
 

 

 

 

 
 

 

.

 

Zpět

Diskusní téma: Exkurze ÚJV Řež, a.s. - TVT 2012

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.