Neutronová terapie

06.01.2013 16:23

Pro radioterapii lze použít i svazky neutronového záření. Buď jsou to rychlé neutrony, které srážkami s jádry v tkáni, především s jádry vodíku, vytvářejí urychlené protony, které mají silně ionizační účinky. Rychlé neutrony mají vysoký LET a radiobiologickou účinnost, avšak hloubkové rozložení dávky v tkáni není výhodnější než u záření gama. Navíc se svazek neutronového záření obtížně kolimuje a moduluje, dále vykazuje v tkáni značný rozptyl "do stran" od původního směru.
  Zajímavějším nekonvenčním postupem pro zvýšení selektivity ozáření nádorového ložiska je tzv. neutronová záchytová terapie (NCT - Neutron Capture Therapy) pomocí pomalých neutronů. Při tomto terapeutickém postupu se do nádorového ložiska pomocí vhodné sloučeniny, která se přednostně vychytává a akumuluje v nádorové tkáni, naváží vhodné atomy, jejichž jádra mají vysoký účinný průřez pro záchyt neutronů. Používá se bór 10B, jehož speciálně vyvinuté sloučeniny (BSH -merkaptododekarborát, či BPA- dihydroxyboralfenylalanin), se do zdravé mozkové tkáně dostávají jen v nepatrné míře, avšak v buňkách nádorové tkáně, která má porušenou hemato-encefalickou bariéru, se selektivně vychytávají.
  Takto připravené nádorové ložisko se pak ozáří svazkem nízkoenergetických neutronů (s energiemi cca 1eV-10keV), které se při průchodu tkání dále zpomalují (moderují) na tepelnou energii a jsou pak zachycovány v jádrech bóru, přičemž dochází reakcemi (n, a): 1n + 10B ® 11B* ® 7Li + 4He k rozpadu jádra bóru a emisi jader hélia (tj. alfa částic) a lithia. Vzniklé alfa částice a lithiová jádra, odnášející značnou energii uvolněnou v reakci, mají v tkáni velmi malý dolet, cca 10 µm od místa reakce, takže ionizační energie je předávána prakticky přímo uvnitř příslušných nádorových buňek, které mohou být efektivně likvidovány, bez radiačního poškození okolních tkání. Popsaná metoda je zatím experimentálně zkoušena u mozkových nádorů glioblastomů (a též mozkových metastáz kožního melanoblastomu), s poměrně slibnými výsledky.
  Zdrojem neutronů pro radioterapii může být buď jaderný reaktor , v laboratorních podmínkách jsou však výhodnější neutronové generátory, speciální malé urychlovače nabitých částic, většinou deuteronů, s tritiovým terčíkem, nebo radioisotopové zdroje tvořené směsí a-zářiče s lehkým prvkem (jako je směs americia s beryliem, dochází k reakci a,n), či těžkým transuranovým radionuklidem (nejčastěji kalifornium 252), při jehož spontánním štěpení se uvolňují neutrony. Pro záchytovou terapii se neutrony nejprve zpomalují v moderátoru.

zdroj: https://astronuklfyzika.cz/JadRadMetody.htm#NeutronTerapie

Zpět