Dispoziční uspořádání JE Temelín

12.06.2013 17:47

1. DISPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ JE TEMELÍN

Jaderná elektrárny ve svém komplexu zahrnuje velké množství různých technologických celků, zařízení a řadu pomocných zařízení. Projektem jsou zařízení účelně rozmístěna tak, aby jejich funkce z provozního, pracovního a bezpečnostního hlediska byla efektivní a maximálně účinná a ve vzájemném propojení spolehlivě a bezpečně zajišťovala výrobu energie.

K osvojení si orientace v dispozičním upořádání elektrárny je nutné zapamatovat si umístění nejdůležitějších technologických budov a některých pracovišť, které jsou uvedeny v popisu.

1.1 Základní objekty a zařízení hlavního výrobního bloku

Hlavní výrobní blok (zkratka HVB) je nejdůležitějším objektem jaderné elektrárny. Jaderná elektrárna Temelín má dva shodné hlavní výrobní bloky.

Každý z nich se skládá se z těchto stavebních objektů:

·      Budovy reaktoru,

·      Strojovny,

·      Blokové výměníkové stanice,

·      Rozvodny,

1.1.1 BUDOVA REAKTORU (SO 800)

Budovu reaktoru můžeme rozdělit do dvou základních částí: na kontejnment a obestavbu.

V objektu jsou umístěna:

·      zařízení primárního okruhu realizující přeměnu jaderné energie v tepelnou pomocí řízené štěpné reakce a její předávání do sekundárního okruhu,

·      vybraná zařízení pomocných systémů primárního okruhu, která zajišťují bezpečný provoz zařízení primárního okruhu, případně umožňují lokalizaci a likvidaci možných havárií primárního okruhu,

·      transportní zařízení umožňující manipulaci s částmi zařízení primárního okruhu a s jaderným palivem.

V obestavbě se nachází na podlaží +6,6 m bloková dozorna, která je hlavním řídícím centrem na elektrárně.

1.1.2 STROJOVNA (SO490)

Strojovna je část hlavního výrobního bloku, ve které se nacházejí zařízení, podílející se na přeměně tepelné energie na energii mechanickou a dále na energii elektrickou. Skládá se z těchto částí: mezistrojovny, strojovny a haly blokové úpravny vody.

Nachází se v ní tato zařízení:

·      turbosoustrojí

·      pomocné systémy parní turbíny

·      další systémy sekundárního okruhu

·      pomocné systémy generátoru

·      vyvedení výkonu

·      jeřáby a zdvihací zařízení

1.1.3 BLOKOVÁ VÝMĚNÍKOVÁ STANICE (SO 491)

Obsahuje zařízení určené k předávání tepelné energie ze sekundárního okruhu do horkovodního systému elektrárny.

Bloková výměníková stanice je stavební objekt přičleněný ke každému hlavnímu výrobnímu bloku. Je situována po pravé straně budovy strojovny.

1.1.4 ROZVODNA (SO 500)

Ve stavebním objektu přiléhajícím po levé straně ke strojovně jsou umístěny vnitřní rozvodny 6kV, akumulátorové baterie jako zdroj zajištěného napájení a další systémy a zařízení nezbytně nutné k zajištění elektrického napájení v různých režimech provozu bloku včetně havarijních. Dále se zde nachází dozorny a strojovny klimatizace.

1.2 Základní informace o zařízení a technologiích v dalších objektech

1.2.1 BUDOVA AKTIVNÍCH POMOCNÝCH PROVOZŮ (BAPP) (SO 801)

Sestává z těchto částí:

·      801/01 - BAPP - Dílny kontrolované zóny

·      801/02 - BAPP - Laboratoře a šatny

·      801/03 - BAPP - Čistící stanice aktivních médií

Budova aktivních pomocných provozů zajišťuje:

1.    příjem, kontrolu a skladování čerstvého paliva

2.    čistění kapalných radioaktivních médií přicházejících z obou HVB

3.    čistění plynných radioaktivních médií před jejich vypouštěním do atmosféry

4.    skladování kapalných radioaktivních odpadů

5.    opravy zařízení z kontrolované zóny

6.    hygienické smyčky pro vstup do kontrolovaného pásma

7.    dekontaminaci vyjímatelných částí promárního okruhu

1.2.2 DIESELGENERÁTOROVÁ STANICE (DGS) - BLOKOVÁ (SO 442)

Bloková DGS je autonomní zdroj elektrické energie pro napájení systému zajištěného napájení spotřebičů důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti příslušného HVB. Stanice jsou součástí bezpečnostních systémů bloku realizovaných s 200% rezervou a zajišťující v havarijních situacích spojených s úplnou ztrátou napájení vlastní spotřeby bezpečné odstavení a dochlazení reaktoru.

Ke každému výrobnímu bloku patří tři blokové DGS s venkovními zásobními nádržemi nafty. V budovách blokových DGS se nacházejí tyto technologické celky důležité z hlediska JB:

1.     Vlastní bloková DGS, která je tvořena jedním dieselmotorem, který pohání elektrický generátor.

2.     Vysokotlaká kompresorová stanice, která je zdrojem vysokotlakého sušeného vzduchu systému příslušného HVB a je tvořena jedním vysokotlakým kompresorem.

3.     Čerpací stanice technické vody důležité, která zajišťuje cirkulaci vody v systému technické vody důležité v okruhu.

1.2.3 DIESELGENERÁTOROVÁ STANICE - SPOLEČNÁ (SO 444)

Společná DGS je autonomním zdrojem elektrické energie pro napájení spotřebičů nemajících vliv na jadernou bezpečnost. Jsou to důležitá zařízení sekundární části a některé spotřebiče primární části, které sice nejsou nutné pro bezpečné odstavení bloku, avšak je vhodné mít je pod napětím i v havarijních situacích spojených s úplnou ztrátou napájení vlastní spotřeby.

Společná DGS je někdy označovaná jako nebloková a obsahuje dva dieselagregáty a nachází se vedle blokové DGS mezi hlavními výrobními bloky.

1.2.4 ČERPACÍ STANICE CIRKULAČNÍ CHLADÍCÍ VODY, TECHNICKÉ VODY DŮLEŽITÉ A POŽÁRNÍ VODY (SO 584)

Čerpací stanice cirkulační chladící vody, technické vody nedůležité a požární vody je stavební objekt, ve kterém jsou soustředěny čerpací stanice těchto vnějších chladících okruhů.

1.2.5 VENKOVNÍ TRANSFORMÁTORY

Před stavebním objektem rozvodny jsou instalovány venkovní transformátory:

1.    Blokový transformátor (SO 510) je tvořený třemi jednofázovými jednotkami. Zajišťuje připojení HVB na elektrické vedení 400 kV, kterým se energie odvádí do rozvodny Kočín. Transformátory převádějí elektrické napětí z 24 kV na 420 kV.

2.    Odbočkové transformátory jsou určeny k napájení vlastní spotřeby HVB a dalších objektů za normálních podmínek provozu JE.

3.    Rezervní transformátory (SO 522) zajišťují elektrické napájení HVB při poruchových stavech, při kterých není možno využít k napájení vlastní spotřeby odbočkové transformátory.

1.2.6 CHLADÍCÍ VĚŽE (SO 581)

Slouží k chlazení cirkulační chladící vody a technické vody nedůležité. Jsou to směšovací tepelné výměníky zapojené do okruhu cirkulační chladící vody, přes které se předává nízkopotenciální tepelná energie do atmosféry.

1.2.7 VODOJEM SUROVÉ VODY (SO 576)

Vodojem surové vody se dvěma komorami, každá o kapacitě 15000 m3 vytváří zásobu surové vody pro technologickou potřebu a vyrovnává rozdíly mezi čerpaným množstvím a potřebou jaderné elektrárny.

1.2.8 ÚPRAVNA CHLADÍCÍ VODY (ÚCHV) (SO 593)

Úpravna chladící vody má za úkol zajistit úpravu surové vody. To se provádí chemickými čiřicími pochody. Vzniká voda doplňovací, která je určena ke hrazení ztrát ve vnějších chladících okruzích:

1.    cirkulační chladicí vody

2.    technické vody důležité

3.    technické vody nedůležité

V tomto objektu se dále nachází vodohospodářská dozorna, která zabezpečuje sledování a řízení všech zařízení souvisejících s přívodem, úpravou, čištěním vod v areálu elektrárny a vypouštěním odpadních vod z areálu.

1.2.10 CHEMICKÁ ÚPRAVNA VODY - Demineralizace (SO 590)

Slouží k výrobě demineralizované vody určené k plnění a doplňování ztrát ve vnitřních okruzích (primárním a sekundárním) a k výrobě změkčené vody pro okruh topné vody a pro okruh chlazené vody.

1.2.11 CHLADÍCÍ BAZÉNY S ROZSTŘIKEM (SO 586)

Chladicí bazény s rozstřikem chladí oteplenou technickou vodu důležitou v okruhu. Jedná se směšovací tepelné výměníky zapojené do příslušného systému technické vody důležité, přes které se předává nízkopotenciální tepelná energie do atmosféry.

1.2.12 ÚSTŘEDNÍ ELEKTRODOZORNA (SO 529)

Ústřední elektrická dozorna je určena k monitorování a řízení vlastní spotřeby zajištěného napájení. Tento velín slouží ke spojení s centrálním dispečinkem a k řízení vyvedení výkonu podle jeho požadavků. Dále je zde umístěno pracoviště směnového inženýra.

1.2.13 NÍZKOTLAKÁ KOMPRESOROVÁ STANICE A STANICE ZDROJE CHLADU (SO 882)

V tomto objektu se nacházejí:

1.    Nízkotlaká kompresorová stanice, která vyrábí nízkotlaký vzduch o dvou parametrech (sušený a nesušený), sloužící k pohonu armatur, pracovních strojů a k tlakové zkoušce kontejnmentu.

2.    Stanice zdroje chladu, která produkuje chladící vodu o parametrech 6°C - 12°C sloužící k chlazení klimatizačních jednotek.

1.2.14 POMOCNÁ PLYNOVÁ KOTELNA (SO 491)

Pomocná plynová kotelna je záložním zdrojem tepla potřebného k provozu bloku. Kotelna vyrábí jednak technologickou páru a dále topnou vodu pro potřeby ETE a Týna nad Vltavou.

1.2.15 VÝMĚNÍKOVÁ STANICE - NEBLOKOVÁ (SO 492)

Výměníková stanice nebloková slouží pro vyvedení tepla v podobě horké vody do Týna nad Vltavou, pro rozvod topné vody po areálu ETE a k výrobě teplé užitkové vody.

1.2.16 JÍMKA ODPADNÍCH VOD 500 m3 (SO 362)

Slouží ke sběru přečištěných splaškových vod, odluhů z vnějších chladících řádů a vod z neutralizace před jejich vypouštěním do objektu MALÉ VODNÍ ELEKTÁRNY v Kořensku.

1.2.17 HLAVNÍ TECHNOLOGICKÉ DÍLNY (SO 634)

Komplex hlavních technologických dílen sestává z těchto částí:

1.    Hlavní technologické dílny

2.    Sklady

3.    Sklady cizích dodavatelů

4.    Hala stavební údržby

5.    Garáže osobních a nákladních automobilů

6.    Šrotiště a venkovní sklady

V hlavních technologických dílnách jsou vytvořeny prostory a soustředěna zařízení nutná k opravám neaktivního strojního zařízení, včetně technického zázemí jako jsou kovárny, svařovny, brusírny nářadí, sklad náhradních dílů a sociální zázemí tvořené kancelářemi jednotlivých specializací, šatnami a prádelnou. Technologické dílny slouží jak pro potřeby vlastní údržby elektrárny, tak i pro potřeby externích dodavatelů.

1.2.18 HOSPODÁŘSTVÍ TECHNICKÝCH PLYNŮ (SO 643)

Slouží k skladování a úpravě tlaku plynného dusíku a jeho rozvodu k HVB. Dále slouží k skladování vodíku a jeho přívodu k blokům.

1.2.19 SKLAD OLEJŮ A NAFTY (SO 703)

Slouží k stáčení, skladování, čištění, prohřevu a výdeji turbínového a motorového oleje pro HVB a DGS a k stáčení skladování, prohřevu a výdeji motorové nafty pro DGS.

1.2.20 PROVOZNÍ BUDOVA (SO 630)

Zajišťuje technicko - administrativní podporu provozu elektrárny.

1.2.21 ČISTÍCÍ STANICE ODPADNÍCH VOD (SO 367)

Čistící stanice odpadních vod slouží k čištění odpadních (splaškových) vod před jejich vypouštěním do jímky odpadních vod.

 

Dispoziční uspořádání JE Temelín:

Zpět