Teorie jaderných reaktorů

Mikroskopický účinný průřez

27.12.2012 15:47
Ke kvantitativnímu popisu interakce neutronů s atomovými jádry se používají účinné průřezy. Účinný průřez pro určitou reakci vztažený na jedno jádro se nazývá mikroskopický účinný průřez a označuje symbolem s. Vyjadřuje míru pravděpodobnosti, že dojde k interakci mezi jedním jádrem, nacházejícím...

Typy neutronových reakcí

27.12.2012 15:46
K nejdůležitějším interakcím neutronů s jádry v teorii jaderných reaktorů patří tyto reakce: 1. Štěpení jaderného paliva (235U, 233U, 239Pu), tzv. reakce (n,f). 2. Absorpce neutronů - reakce (n,g), (n,a), (n,p). 3. Rozptyl neutronů – reakce (n,n), (n,n'). Neutronové reakce se uskutečňují...

Interakce neutronů s jádry

27.12.2012 15:41
Experimentální potvrzení existence neutronů bylo poprvé získáno Chadwikem při bombardování berylia rychlými částicemi alfa. Byla uskutečněna následující jaderná reakce:     Neutrony vznikající při této reakci dopadaly na parafínový terčík a vyrážely z něj protony, které...

Neutronové reakce

27.12.2012 15:40
Rozměry atomu jsou nepatrné, přibližně 10-10 m, tedy jedna desetimilióntina milimetru. Jádro atomu je však ještě mnohem menší - jeho "průměr" je ještě asi stotisíckrát menší, kolem 10-15 m. Pro představu: kdybychom zvětšili atom tak, aby jeho průměr byl 100 metrů, atomové jádro by představovalo...

Výpočtové metody jaderného reaktoru

27.12.2012 15:39
    Nyní budou krátce popsány základní matematické modely a metody, které se používají při fyzikálních výpočtech jaderného reaktoru. Nejobecnějším vyjádřením vztahu rovnováhy neutronů v reaktoru je Boltzmannova kinetická rovnice. Tato rovnice byla poprvé použita v souvislosti...

Rozložení neutronů v jaderném reaktoru

27.12.2012 15:38
Rozložení neutronů v jaderném reaktoru je funkcí prostorových souřadnic, energie neutronů, směru jejich pohybu, času, a v nejobecnějším tvaru může být vyjádřeno integro‑diferenciální Boltzmannovou rovnicí, sestavenou na základě rovnováhy mezi různými jadernými procesy. Celkem vzato, závislost...

Úkoly fyzikálního výpočtu jaderného reaktoru

27.12.2012 15:38
Úkol fyzikálního výpočtu jaderného reaktoru spočívá ve stanovení: a) kritického parametru, b) rozložení hustoty neutronů a energie štěpení, c) účinnosti regulačních orgánů, d) stability reaktoru, e) vyhoření jaderného paliva a hromadění strusek, f) havarijních a dalších speciálních...

Tepelný jaderný reaktor

27.12.2012 15:35
Jak již bylo uvedeno výše, tepelný jaderný reaktor je soustava, ve které probíhá štěpná řetězová reakce vyvolávaná tepelnými neutrony. K trvalému udržení štěpné řetězové reakce je zapotřebí, aby vlastní pracovní oblast reaktoru, tzv. aktivní zóna, obsahovala tyto složky:   Jaderné...

Klasifikace jaderných reaktorů

27.12.2012 15:30
Podle základního jaderného procesu, který probíhá v jaderném zařízení, lze jaderné reaktory rozdělit na dvě základní skupiny: l. štěpné jaderné reaktory, 2. termojaderné reaktory. Do první skupiny zahrnujeme jaderné reaktory, ve kterých základním jaderným procesem je štěpení těžkých jader...